آثار شروط ضمن عقد نکاح
32 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده ـ شماره2
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/07/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به بررسی آثار شرعی شروط صحیح ضمن عقد نکاح می پردازد.